Regulamentul Oficial al Campaniei promotionale

MID SALE SEASON

 

(15 iunie 2020 – 30 iunie 2020)

 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

 

Organizatorul campaniei promoţionale “MID SALE SEASON” (denumita in continuare „Campanie promotionala”) este SC. ADIGHERIN SRL cu sediul in Orasul Timișoara., str. Martir Ghe. Iosub Nr. 2, tel. 0720047016, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J35/17/1999 C.U.I. RO11360510, avand cont IBAN RO50RNCB0249049251080001, deschis la BANCA COMERCIALA ROMANA S.A reprezentant legal Adrian Ilasi (”Organizator”)

 

Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (în cele ce urmează „Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toţi Participanţii. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfăşurării Campaniei, având obligaţia de a anunţa publicul în mod oficial, în aceeaşi manieră în care a fost facută şi informarea iniţială. Astfel de modificări vor fi făcute publice cu cel puţin 24 de ore înaintea intrării în vigoare.

In ceea ce priveste operatiunile privind colectari si/sau prelucrari de date cu caracter personal, acestea vor fi realizate de catre Organizator.

Campania promotionala se va desfasura conform prevederilor prezentului Regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii.

Prin participarea la acesta Campanie promotionala, se prezuma cunoasterea Regulamentului si acordul participantilor. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

 

SECŢIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

Prezenta Campanie se desfăşoară în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 modificata si completata, privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă.

 

SECŢIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Campania promoţională se desfăşoară în perioada 15.06.2020, ora 00.00, inclusiv și se va încheia la data de 30.06.2020, ora 23:59, inclusiv.

 

SECTIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Campania promotionala se va desfasura pe website-ul Toro Nero: www.toronero.ro.

Participantii vor putea beneficia de campania promotionala prin achizitionarea online a accesoriilor Toro Nero cu 25% discount la produsele selecționate.

 

SECŢIUNEA 5. ARIA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI PROMOTIONALE

Campania promoţională este organizată şi se desfăşoară doar pe teritoriul României în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

 

SECŢIUNEA 6. DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania promoţională se adresează tuturor persoanelor fizice, cu varsta de peste 18 ani, avand domiciliul/reşedinţa în România, care acceptă termenii şi condiţiile prezentului Regulament (denumiţi în continuare „Participanţi”).

Nu sunt eligibili a participa la Campanie angajaţii Organizatorului, angajaţii agenţiilor implicate şi nici membrii familiilor tuturor acestora: soţii/soţiile ori rudele de gradul întâi ale acestora.

Prin participarea la Campanie, Participanţii confirmă cunoaşterea prevederilor Regulamentului şi îşi exprimă acordul în privinţa acestora, participarea la această Campanie implicând obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.

 

 

SECTIUNEA 7. LIMITAREA RASPUNDERII

(1) Organizatorii sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii promotionale.

 

SECTIUNEA 8. INCETAREA/INTRERUPEREA CAMPANIEI PROMOTIONALE

(1) Campania promotionala poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in Sectiunea 2 de mai sus in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei promotionale.

(2) Forta majora inseamna orice eveniment extern, absolut invincibil şi inevitabil care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulamentul Campaniei promotionale.

(3) Campania promotionala mai poate inceta oricand inainte de implinirea perioadei stabilite in Sectiunea 2 de mai sus ori poate fi suspendata oricand in baza liberei decizii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor de mai sus.

 

SECTIUNEA 9. LITIGII

(1) Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei promotionale se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul incare aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din Municipiul Timisoara, la care Organizatorul isi are sediul ales, potrivit legii romane.

 

SECTIUNEA 10. ALTE CLAUZE

(1) Deciziile Organizatorului privind Campania promotionala sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.

(2) Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda asistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea Organizatorului sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Campaniei promotionale.