Regulamentul Oficial al Campaniei promotionale

Luna Cadourilor la Toro Nero

(01 iunie 2020 – 14 iunie 2020)

 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Organizatorul campaniei promoţionale “Luna Cadourilor la Toro Nero” (denumita in continuare „Campanie promotionala”) este SC. ADIGHERIN SRL cu sediul in Orasul Timișoara., str. Martir Ghe. Iosub Nr. 2, tel. 0720047016, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J35/17/1999 C.U.I. RO11360510, avand cont IBAN RO50RNCB0249049251080001, deschis la BANCA COMERCIALA ROMANA S.A reprezentant legal Adrian Ilasi (”Organizator”)

 

Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (în cele ce urmează „Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toţi Participanţii. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfăşurării Campaniei, având obligaţia de a anunţa publicul în mod oficial, în aceeaşi manieră în care a fost facută şi informarea iniţială. Astfel de modificări vor fi făcute publice cu cel puţin 24 de ore înaintea intrării în vigoare.

In ceea ce priveste operatiunile privind colectari si/sau prelucrari de date cu caracter personal, acestea vor fi realizate de catre Organizator.

Campania promotionala se va desfasura conform prevederilor prezentului Regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii.

Prin participarea la acesta Campanie promotionala, se prezuma cunoasterea Regulamentului si acordul participantilor. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

 

SECŢIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

Prezenta Campanie se desfăşoară în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 modificata si completata, privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă.

 

SECŢIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Campania promoţională se desfăşoară în perioada 01.06.2020, ora 00.00, inclusiv și se va încheia la data de 14.06.2020, ora 23:59, inclusiv.

 

SECTIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Campania promotionala se va desfasura pe website-ul Toro Nero: www.toronero.ro.

Participantii vor putea beneficia de campania promotionala prin achizitionarea online a accesoriilor Toro Nero astfel: la orice trei produse comandate de pe www.toronero.ro participantii vor primi gratuit produsul cu valoarea cea mai mica. Pentru a valida campania promotionala, este necesara introducerea codului PROMO2+1 in sectiunea special dedicata din check-out.

 

SECŢIUNEA 5. ARIA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI PROMOTIONALE

Campania promoţională este organizată şi se desfăşoară doar pe teritoriul României în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

 

SECŢIUNEA 6. DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania promoţională se adresează tuturor persoanelor fizice, cu varsta de peste 18 ani, avand domiciliul/reşedinţa în România, care acceptă termenii şi condiţiile prezentului Regulament (denumiţi în continuare „Participanţi”).

Nu sunt eligibili a participa la Campanie angajaţii Organizatorului, angajaţii agenţiilor implicate şi nici membrii familiilor tuturor acestora: soţii/soţiile ori rudele de gradul întâi ale acestora.

Prin participarea la Campanie, Participanţii confirmă cunoaşterea prevederilor Regulamentului şi îşi exprimă acordul în privinţa acestora, participarea la această Campanie implicând obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.

 

SECTIUNEA 7. TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru premiile acordate castigatorilor in conformitate cu legislatia in vigoare privind impozitul pe venit, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiul, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.

 

SECTIUNEA 8. LIMITAREA RASPUNDERII

(1) Organizatorii sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii promotionale.

(2) Organizatorii Campaniei promotionale nu vor avea nici o raspundere si nu vor putea fi implicati in niciun litigiu legat de detinerea sau de proprietatea asupra premiilor castigate cat si in ceea ce priveste eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participant in legatura cu aceasta Campania promotionala, exceptie facand cele prevazute de Ordonanta Guvernului 99/2000 („OG99/2000”) privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata prin Legea 650/2002.

(3) In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei intrari din cadrul acestei Campanii promotionale, decizia comisiei este definitiva.

Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru:

  • Nici o eroare in datele furnizate de catre castigatori; acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea Organizatorului, aceasta fiind responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare Organizatorul nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii in conditii normale a premiului, la imposibilitatea identificarii unui castigator, imposibilitatea inscrierii in Campania promotionala din cauza ilizibilitatii datelor personale.
  • Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea, din orice motive, a unui castigator de a intra in posesia premiului castigat.
  • Defectiuni tehnice ale operatorului de telefonie mobila;
  • Pierderea de catre participant a datelor de logare, blocarea adresei de e-mail a participantului sau alte defectiuni ale altor mecanisme decat cele ale site-ului, implicate in procesul de reamintire a parolei si userului.
  • Erori cauzate de folosirea incorecta a computerului personal de catre participant (intreruperea sursei de energie electrica a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea vointa a tehnologiei de catre participant in scopul dea manipula rezultatele Campaniei promotionale).
  • Situatiile in care anumite persoane inscrise in Campania promotionala sunt in incapacitate de a participa partial sau integral la Campania promotionala, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita.

Aceste circumstante se pot datora: informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor paginii web, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite in derularea Campaniei promotionale. Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice si/sau intreruperile care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet si/sau nefuctionarea/functionarea defectuoasa a e-mail-ului, fie in cazul Organizatorului, fie in cazul participantului, cauzata de probleme tehnice si/sau de trafic intens pe Internet, in general, sau pe pagina web, in special, sau de ambele tipuri de probleme.

Aceste circumstante se mai pot datora: unor deteriorari sau defecte cu efect potential asupra echipamentelor de calcul, aplicatiilor si/sau datelor stocate ale participantilor sau ale unor terti, in urma participarii la Campania promotionala. Aceste circumstante pot de asemenea, sa se datoreze unor schimbari de legislatie care sa influenteze derularea si implementarea Campaniei promotionale (precum deciziile adoptate de autoritatile civile, regimul de razboi, catastrofele naturale si alte evenimente similare), premiile obtinute in urma Campaniei promotionale, valoarea acestora, functia acestora, conditiile de acordare a acestora si/sau distribuirea a acestora.

Participantii accepta cu titlu definitiv si irevocabil toate deciziile adoptate de Organizator in privinta castigurilor, precum si a calendarului ulterior al Campaniei promotionale sau a altor schimbari legate de implementarea Campaniei promotionale. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta regulile prevazute in Regulamentul Campaniei promotionale sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa Campaniei promotionale. Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia Organizatorului toate datele de contact solicitate (numele, prenumele, adresa de corespondenta si de email si numarul de telefon mobil).

Organizatorul nu va fi responsabil pentru toate si oricare reclamatii, de orice natura, referitoare la premiile acordate, ulterioare semnarii de primire a premiilor de catre Participantii desemnati castigatori.

Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate primi premiul din cauza numelui, prenumelui, telefonului adresei de corespondenta sau adresei de mail transmise gresit.

 

SECTIUNEA 9. INCETAREA/INTRERUPEREA CAMPANIEI PROMOTIONALE

(1) Campania promotionala poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in Sectiunea 2 de mai sus in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei promotionale.

(2) Forta majora inseamna orice eveniment extern, absolut invincibil şi inevitabil care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulamentul Campaniei promotionale.

(3) Campania promotionala mai poate inceta oricand inainte de implinirea perioadei stabilite in Sectiunea 2 de mai sus ori poate fi suspendata oricand in baza liberei decizii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor de mai sus.

 

SECTIUNEA 10. LITIGII

(1) Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei promotionale se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul incare aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din Municipiul Bucuresti, la care Organizatorul isi are sediul ales, potrivit legii romane.

(2) Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei promotionale se pot trimite pe adresa Organizatorului in termen de maximum 10 zile lucratoare de la data anuntarii castigatorilor. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nici o reclamatie.

 

SECTIUNEA 11. ALTE CLAUZE

(1) Deciziile Organizatorului privind Campania promotionala sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.

(2) Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

(3) Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda asistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea Organizatorului sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Campaniei promotionale.